Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane
z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem jest KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek, 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@kgktrend.pl

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146., osób kontaktujących się z KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek, 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, tel: 012 307 07 15 – w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, mail, telefon, adres dostawy, adresy do rozliczeń faktur, numer NIP, numery telefoniczne.

Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług będziemy mogli przetwarzać Państwa dane wrażliwe. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie osobiście, za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny
i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

a) udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej czy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu),

b) wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,

c) prawnie usprawiedliwionego interesu KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, tel: 012 307 07 15 jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

a) zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.

b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom
z nami współpracującym, tj. w szczególności Państwa dane mogą być przekazane naszym kontrahentom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

d) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres admin@kgktrend.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania
z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

Administrator danych osobowych, firma KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek, 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, tel: 012 307 07 15. Bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: admin@kgktrend.pl

 

PLIKI COOKIES UŻYWANE PRZEZ SERWISY

SERWISY korzystają z technologii cookies (cookies to drobne informacje w formie tekstowej, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze UŻYTKOWNIKA). Dane te wykorzystywane są do automatycznej identyfikacji konkretnego UŻYTKOWNIKA przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, wspierać proces logowania, obsługę niektórych formularzy.W ramach SERWISU stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).Cookies „Sesyjne” – są plikami które określa się jako tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „Stałe” – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UŻYTKOWNIKA.W SERWISACH wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach SERWISU
– „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług SERWISU;
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z SERWISU;
– „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez UŻYTKOWNIKA ustawień i personalizację interfejsu UŻYTKOWNIKA, np. język interfejsu, kolor interfejsu, stylizację, wielkość i typ czcionek wyświetlanych na ekranie komputera itp.;
– „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie UŻYTKOWNIKOM treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
– “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w SERWISACH usług firm trzecich. W szczególności, SERWIS korzysta z cookies niezbędnych do działania usług:
A. Google Analytics
B. Google AdSense
C. Wyświetlania komunikatów ADMINISTRATORA– Informacje dotyczące rodzajów plików cookie używanych przez Google – można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl informacje dotyczące ich obsługi i wyłączania – można znaleźć tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/61416.Zablokowanie niektórych plików cookie – może spowodować, że wybrane funkcje SERWISU nie będą działać prawidłowo lub nie będą dostępne (np: możliwość wysyłania wiadomości przez okno formularza, komunikacja przez czat, używanie zabezpieczeń antyspamowych typu reCAPTCHA).

Scroll to Top