ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków, Polska
12 307 07 15

Gwarancja

USZKODZONY SPRZĘT? – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej mogą Państwo skorzystać z systemu reklamacyjnego, dostępnego za pośrednictwem strony:

https://reklamacje.kgktrade.pl/

PLIKI DO POBRANIA:

Karta Gwarancyjna PDF

Warunki Gwarancji PDF

Gwarancja Alkomaty PDF

Gwarancja Door to Door PDF

 

Karta gwarancyjna

 1. Seria i numer gwarancji: _________
 2. Nazwa i model urządzenia: __________
 3. Numer fabryczny urządzenia: _________
 4. Data sprzedaży: _______
 5. Nazwisko/nazwa nabywcy urządzenia: __________
 6. Nazwa/firma sprzedawcy urządzenia: __________
 7. Firma producenta urządzenia: KGK Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków, KRS: 0000563276, NIP: 6783155146, REGON: 361816905, BDO: 000011479.

_________________________________________________

Data wystawienia niniejszej karty gwarancyjnej oraz podpis osoby reprezentującej sprzedawcę wraz z pieczęcią sprzedawcy.

Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję warunki gwarancji zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej.

______________________

Data i podpis nabywcy

Warunki gwarancji

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
 2. a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 3. b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych;
 4. c) „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
 5. d) „Gwarant” oznacza producenta urządzenia, którym jest KGK Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków, KRS: 0000563276, NIP: 6783155146, REGON: 361816905, BDO: 000011479;
 6. e) „Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w wykazie załączonym do niniejszej Karty Gwarancyjnej;
 7. f) „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
 8. g) „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
 9. h) „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;
 10. i) „Istotna Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia istotnej wady Sprzętu, dotyczącej wady wykrytej w płycie głównej sprzętu, objętej Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy;
 11. j) „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 12. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie 24 (słownie: dwudziestu czterech) mie­sięcy od daty jego sprzedaży, która powinna być wyszczególniona w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu w Punkcie Serwisowym, o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Punkt Serwisowy o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 3 Istotne Naprawy, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej Istotnej Naprawy Sprzętu.
 13. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 14. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Punktowi Serwisowemu prowadzącemu działalność w miejscowości, w której znajduje się Sprzęt w mo­mencie dokonania takiego zgłoszenia, chyba że w tej miejscowości brak jest takiego Punktu Serwisowego lub jest on nieczynny w okresie 5 dni roboczych następujących po dacie, w której Uprawniony z Gwarancji próbował zgłosić takiemu Punktowi Serwisowemu konieczność dokonania Naprawy. W takim przypadku konieczność dokonania Naprawy Sprzętu może zostać zgłoszona któremukolwiek z dwóch innych Punktów Serwisowych prowadzących działalność w najmniejszej odległości od miejsca, w którym znajduje się Sprzęt w momencie dokonania takiego zgłoszenia. Miejsce, w którym Sprzęt się znajduje w momencie dokonania zgłoszenia, będzie właściwe dla odebrania oraz dostarczenia Sprzętu przez Punkt Serwisowy w ramach czynności związanych z usunięciem wady objętej Gwarancją podjętych na podstawie tego zgłoszenia. Punkt Serwisowy, któremu została zgłoszona konieczność dokonania Naprawy Sprzętu, będzie właściwy dla odebrania, Naprawy oraz dostarczenia Sprzętu w ramach czynności związanych z usunięciem wady objętej Gwarancją, podjętych na podstawie tego zgłoszenia.
 15. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Punktem Serwisowym sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy, z tym że Punkt Serwisowy jest zobowiązany do odebrania Sprzętu o wadze przekraczającej 100 kilogramów i/lub Sprzętu, którego jakikolwiek wymiar (wysokość, szerokość lub głębokość) przekracza 250 centymetrów.
 16. W razie uzgodnienia, iż Sprzęt zostanie odebrany przez Punkt Serwisowy, winno to nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez Uprawnionego z Gwarancji. W razie niezachowania tego terminu przez Punkt Serwisowy, Uprawniony z Gwarancji będzie mógł dostarczyć Sprzęt Punktowi Serwisowego na koszt Gwaranta. W razie niemożności dokonania takiego uzgodnienia lub wątpliwości w odniesieniu do jego treści przyjmuje się, iż Sprzęt zostanie dostarczony Punktowi Serwisowemu przez Uprawnionego z Gwarancji na koszt Gwaranta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 powyżej.
 17. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu Punktowi Serwisowemu lub jego odebrania przez Punkt Serwisowy, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie Naprawy Sprzętu zgodnie z punktem 5 lit. b) powyżej – w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia przez Uprawnionego z Gwarancji konieczności dokonania Naprawy. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
 18. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 19. Gwarant, Sprzedawca oraz Punkt Serwisowy nie będą ponosili odpowiedzialności
  w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.
 20. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Punkcie Serwisowym. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 7 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin (poprzez określenie dnia i godziny) dostarczenia Sprzętu przez Punkt Serwisowy zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Punkt Serwisowy. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Punkt Serwisowy Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Punkt Serwisowy, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 21 dni od daty zakończenia Naprawy i zostanie wyznaczony przez Punkt Serwisowy.
 21. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Punkt Serwisowy jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej,rachunku lub paragonu lub jego kopii lub jakichkolwiek innych dokumentów lub zdjęć, potwierdzających sprzedaż Sprzętu przez Sprzedawcę lub objęcie Sprzętu niniejszą Gwarancją.
 22. Podłączenie Sprzętu wymagającego fachowej instalacji do sieci elektrycznej może być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji. Punkt Serwisowy może uzależnić dokonanie Naprawy od przedstawienia przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu potwierdzającego wywiązanie się przez niego z powyższego obowiązku.
 23. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 24. Gwarancja nie obejmuje:
 25. a) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
 26. b) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem;
 27. c) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
 28. d) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 29. e) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
 30. f) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
 31. g) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
 32. h) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
 33. i) uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego
  z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 34. j) części szklanych oraz żarówek.
 35. k) uszkodzonych Sprzętów noszących ślady nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie w postaci zerwanych plomb gwarancyjnych znajdujących się na urządzeniu.
 36. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji zostanie poinformowany o braku podstaw do dokonania Naprawy z tytułu Gwarancji i koszcie naprawy, wykonanej poza Gwarancją. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu powyżej Nabywca będzie mógł złożyć oświadczenie o żądaniu dostarczenia Sprzętu na koszt Gwaranta bez dokonania Naprawy lub o dokonaniu na koszt Nabywcy naprawy poza Gwarancją.
 37. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane w szczególności oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji odpowiedniego zabezpieczenia Sprzętu, zgodnie z wyżej wskazaną instrukcją będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Punktowi Serwisowemu.
 38. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach:
 39. a) jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Sprzętu, a Punkt Serwisowy odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania,
 40. b) jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Punkt Serwisowy 3 (trzech) Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Punkt Serwisowy,
 41. c) jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Punkt Serwisowy 3 (trzech) Istotnych Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej.
 42. Wymiany Sprzętu na wolny od wad dokonuje Gwarant. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wymianą Sprzętu na wolny od wad. Warunkiem wymiany Sprzętu na wolny od wad jest przekazanie przez Uprawnionego z Gwarancji podmiotowi dokonującemu wymiany Karty Gwarancyjnej, rachunku lub paragonu lub jego kopii lub jakichkolwiek innych dokumentów lub zdjęć, potwierdzających sprzedaż Sprzętu przez Sprzedawcę lub objęcie Sprzętu niniejszą Gwarancją oraz wydanie temu podmiotowi Sprzętu.
 43. Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.
 44. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji
  bę­dą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.
 45. Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Adnotacje Punktu Serwisowego

Data zgłoszenia naprawy

Data zakończenia naprawy

Rodzaj naprawy

Przedłużenie gwarancji

Podpis osoby dokonującej naprawy
oraz pieczęć Punktu Serwisowego

Wykaz punktów serwisowych:

 1. Os. Centrum A 2, 31-923 Kraków
  nr telefonu: 530-555-430 lub 530-183-248